Łukasz Zabielski


Łukasz Zabielski – dr, literaturoznawca, edytor XIX-wiecznych tekstów źródłowych; kierownik Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku oraz stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku. Zainteresowania badawcze: literatura polska przełomu XVIII i XIX wieku, twórczość Zygmunta Glogera oraz młodych pozytywistów warszawskich. Autor monografii: Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy (Kraków 2015) oraz Kajetan Koźmian spoza kanonu. Studia i szkice historycznoliterackie (Białystok 2018). ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5119-4835

 

 

Curriculum vitae

WYKSZTAŁCENIE

 

Studia

2009–2013: niestacjonarne studia doktoranckie w zakresie literaturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

2006–2011: stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Historyczno-Socjologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Kierunek: historia. Specjalizacja archiwistyczna.

2004–2009: stacjonarne studia magisterskie na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku. Kierunek: filologia polska.

 

Magisterium 

 • Magister historii. Obrona na podstawie pracy: Bajkał i okolice w polskich badaniach drugiej połowy XIX wieku. Promotor: dr hab. Daniel Grinberg, prof. UwB. Obrona w dniu 17.X.2013.
 • Magister filologii polskiej. Obrona na podstawie pracy: Topos Cyncynata w literaturze polskiej pierwszej połowy XIX wieku (C. Godebski, K. Koźmian, A. Mickiewicz). Promotor: prof. Jarosław Ławski. Obrona w dniu 19.VI.2009.

 

Doktorat

2013 – doktorat nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa na podstawie pracy: Kajetan Koźmian w oczach wielkich romantyków polskich. Kontekst historyczny – recepcja – interpretacje; promotor: prof. Jarosław Ławski; recenzenci: prof. Maria Kalinowska (Wydział „Artes Liberales”, Uniwersytet Warszawski) i prof. Marek Nalepa (Uniwersytet Rzeszowski); obrona na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu w Białymstoku w dniu 21.XI.2013; tytuł z wyróżnieniem.

 

 

Działalność naukowa

Od 2016 roku – pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; stanowisko: kustosz, kierownik Działu Naukowego Książnicy Podlaskiej.

2013–2015 – pracownik naukowy Książnicy Podlaskiej im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku; stanowisko: specjalista w dziedzinie badań naukowych. Praca w Dziale Naukowym, Promocji i Wydawnictw Książnicy Podlaskiej.

Od 2014 roku – redaktor naczelny: „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne”.

Od listopada 2017 roku – prezes Stowarzyszenia Naukowego „Oikoumene”, działającego przy Uniwersytecie w Białymstoku.

Od 2009 roku – stały współpracownik Katedry Badań Filologicznych „Wschód–Zachód”, działającej przy Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu w Białymstoku.

 

 

 

Dorobek naukowy

 

 

Monografia 

 • Ł. Zabielski, Meandry antyromantyczności. Kajetan Koźmian i romantycy polscy, wyd. Collegium Columbinum, Kraków 2015.
 • Ł. Zabielski, Kajetan Koźmian spoza kanonu. Studia i szkice historycznoliterackie, Seria: Przełomy/Pogranicza, Białystok 2018.

 

Artykuły naukowe

 • Juliusz Słowacki i „niemi” klasycy warszawscy, „Kijowskie Studia Polonistyczne” 2014, T. XXIV, ss. 16.
 • Olimp i Polska. Religia w „Stefanie Czarnieckim” Kajetana Koźmiana, „Tematy i Konteksty” (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury) 2014, nr 4 (9), s. 413-431.
 • „My podobni wam, starcze”. O relacji Cypriana Norwida i Kajetana Koźmiana, „Kijowskie Studia Polonistyczne” 2015, t. XXVI, s. 279-296.
 • Franciszek Wężyk – Edward Lubomirski. Prolegomena do dziejów preromantycznego synkretyzmu literackiego, „Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2015, R. VIII (L), s. 197-214.
 •  Lokalna biblioteka w cyfrowych kleszczach (z perspektywy Książnicy Podlaskiej), „Bibliotekarz Podlaski” 1/2018 (XXXVIII)

 

Rozdziały, teksty w recenzowanych monografiach

 • Cyncynat polski. O „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana i „Panu Tadeuszu” Adama Mickiewicza, w: Noc. Symbol – temat – metafora, t. 1: Wokół „Straży nocnych” Bonawentury, red. M. Bajko, K. Korotkich, J. Ławski, Białystok 2011, s. 603-634.
 • „Białostockie ścieżki wspomnień…”. Poetycka wizja miasta w twórczości Mieczysława Czajkowskiego, w: Alfabet Białegostoku, red. E. Limberger, K. Sawicka-Mierzyńska, K. Szymborska, Białystok 2011, s. 91-102.
 • „Polityczny i literacki zbrodniarz”. Okiem Kajetana Koźmiana, w: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, red. I. Jokiel, M. Burzka-Janik, Opole 2012, s. 161-178.
 • „Uwiędłe listki na spróchniałym drzewie”. Starość (według) Kajetana Koźmiana, w: Starość. Doświadczenie egzystencjalne. Temat literacki. Metafora kultury, seria II: Zapisy i odczytania, koncepcja i wstęp Jarosław Ławski, red. A. Janicka, E. Wesołowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 147-174.
 • W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej, w: Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 383-400.
 • Kajetan Koźmian z perspektywy literackiego renegata Franciszka Morawskiego, w: Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp J. Ławski, red. A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 723-734.
 • „Ukraiński smak” w „Ziemiaństwie polskim” Kajetana Koźmiana, w: Лiтературний процес: методологiа, iмена, тенденцiï, „Збiрник наукових праць (фiлологiчнi науки)”, № 4, Киïв 2014, с. 44-54. Artykuł dostępny pod adresem internetowym:
  http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Litpro_2014_4_13.pdf
 • XIX-wieczny antywalterskotyzm polski: Aleksander Bronikowski i Józef I. Kraszewski, w: Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 509-528.
  ·         „Anioł-Duch z tamtego świata” czy starzec o „szatańskim rodowodzie”? O Słowackim i „ojcach” raz jeszcze; w: Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, s. 613-620.
 • Słowiańszczyzna Glogera. Uwagi nad warsztatem badawczym starożytnika, w: Przestrzenie dialogiczne. Zbiór jubileuszowy. 40 lat polonistyki na Uniwersytecie Wielkotyrnowskim, red. C. Iwanowa, A. Janicka, J. Tambor, L. Kostowa, Wyd. Faber, Wielkie Tyrnowo 2015.
 • O źródłach lęku klasyków. Franciszek Wężyk i jego „O poezji dramatycznej”, w: Хоревские чтения, Выпуск II: Память культуры. Гродно в жизни и творчестве Зофьи Налковской, tом 1, под редакцией С.Ф. Мусиенко, Гродно 2015, s. 135-151.
 • Na marginesie antropologii teatru. O dwóch recenzjach „Księżnej Jerzowej” A. Dumasa (syna), w: Pozytywiści warszawscy. „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876, Seria I: Studia, rewizje, konteksty, red. A. Janicka, Białystok 2015, s. 353-364.
 • Tragizm, [hasło w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 17641918, t. 2: NZ, red. J. Bachórz, G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Rudkowska, M. Strzyżewski, Wydawnictwo UMK: ToruńWarszawa 2016, s. 676-695.
 •  Współczesny kryzys czytelnictwa a „długie trwanie klasycyzmu”. Refleksje o polskiej tradycji literackiej, w: Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 475-488.
 •  Cogito marzyciela. O Zygmunta Glogera „Marzeniach samotnika”, w: Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s. 289-315.
 •  O Jana Czeczota „Śpiewkach o dawnych Litwinach”, [w:] Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. A. Baranow, J. Ławski, Białystok-Wilno 2017, s. 175-188.
 •  Wielojęzyczność – na rozdrożach kultury i filozofii. Refleksje wstępne, [w:] Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy, red. A. Baranow, J. Ławski, Białystok-Wilno 2017, s. 65-86.
 •  Kajetan Koźmian i kobiety. Refleksje na marginesie „Stefana Czarnieckiego”, [w:] Przemiany dyskursu emancypacyjnego kobiet, Seria I: Perspektywa Środkowoeuropejska, wstęp A. Janicka, red. A. Janicka, C. Fournier-Kiss, M. Bracka, Białystok 2017.
 •  O sztuce w życie uwikłanej. Wokół refleksji Sienkiewicza-recenzenta, [w:] Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017, s. 293-312.
 •  Ojczyzna odzyskana? O „Wspomnieniach” Edwarda Małłka, [w:] Protestanci na Mazurach. Historia i literatura. Studia, red. J. Ławski, D. Zuber, K. Bogusz, Białystok-Ełk 2017, s. 49-60.

 

Recenzje naukowe

 • Między oświeceniem a romantyzmem – reinterpretacje. [Rec. Elżbieta Dąbrowicz, Galeria Ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2009], „Bibliotekarz Podlaski” 2013, R. XIII, nr 1(XXVI), s. 153-162.
 • Nowy głos w sprawie dziesięciowiekowego sporu [Rec. U. Cierniak, Wiara i władza. Wokół sporu o katolicyzm i chrześcijańską Europę w dziewiętnastowiecznej myśli i literaturze rosyjskiej, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2013, ss. 362], „Wiek XIX Rocznik Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza” 2014, R. VII (XLIX),  s. 506-512.
 • O pewnym wileńskim żarcie na serio. [Rec. Aron Pirmas, Pisma zebrane, oprac. Tadeusz Bujnicki, Kraków: Collegium Columbinum, 2013, ss. 129], „Bibliotekarz Podlaski” 2014, nr 2 (XXIX), s. 133-137.
 • Codzienność (w) XIX-wiecznej powieści. Przypadek Kraszewskiego [Rec. Agnieszka Czajkowska, Kraszewski nieubrany. Szkice, Seria: Studia o literaturze XIX i XX wieku, t. III, Częstochowa 2012, ss. 176], „Pamiętnik Literacki” 2015, R. CVI, z. 2, s. 246-250.

 

 

Wstępy, posłowia

 •  Projekt naukowy „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa”. Dokonania i postulaty, [w:] Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, s. 37-44.
 • Projekt naukowy „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera. Wprowadzenie, [w:] Zygmunt Gloger 1845–1910. Pisarz, myśliciel, uczony, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016, s.15-29.
 • Boskie Światło Mroku. Wprowadzenie do „Myśli nocnych” Edwarda Younga, [w:] Edward Young, Myśli nocne. Skarga, albo Myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności; Sąd Ostateczny. Poema/ The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death & Immortality; Poem on the Last Day, wydanie krytyczne, polsko-angielskie, układ tomu, opracowanie i redakcja tekstów polskich Łukasz Zabielski, Jacek Partyka, wstęp Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski,  Białystok 2016, s. 31-110.
 • Wprowadzenie do edycji dzieł Edwarda Younga, [w:] Edward Young, Myśli nocne. Skarga, albo Myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności; Sąd Ostateczny. Poema/ The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death & Immortality; Poem on the Last Day, wydanie krytyczne, polsko-angielskie, układ tomu, opracowanie i redakcja tekstów polskich Łukasz Zabielski, Jacek Partyka, wstęp Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski,  Białystok 2016, s. 111-122.
 • Zygmunt Gloger: między uniwersum Gutenberga a „literaturą w żywym słowie”, [w:] Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, red. J. Leończuk i J. Ławski, t. III: 1890–1910, wstęp Ł. Zabielski, M. Rutkowski, J. Ławski, opracowanie tekstu i przypisy Ł. Zabielski, S. Kochaniec, M. Siedlecki, P. Suchodolski, Białystok 2016.

 

 

Redakcja naukowa książek

 • Piękno Juliusza Słowackiego, Seria II: Universum, red. naukowa J. Ławski, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 780.
 • Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, Białystok 2013, ss. 800.
 • Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy, idea i wstęp J. Ławski, red. naukowa A. Janicka, G. Kowalski, Ł. Zabielski, Seria II: Wiktor Choriew in memoriam, Białystok 2013, ss. 750.
 • Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa, red. J. Ławski, S. Trzeciakowska, Ł. Zabielski, Białystok 2013, ss. 567.
 • Tadeusz Bujnicki, Na pograniczach, kresach i poza granicami. Studia, opracowanie tekstu i redakcja tomu M. Siedlecki i Ł. Zabielski, Białystok 2014, ss. 420.
 • Renata Majewska, Arkadia Północy. Mity eddaiczne w „Lilli Wenedzie” i „Królu-Duchu” Juliusza Słowackiego, red. tomu Ł. Zabielski, Białystok 2013.
 • Kraszewski i nowożytność. Studia, idea i układ tomu J. Ławski, red. A. Janicka, K. Czajkowski, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015.
 • Piękno Juliusza Słowackiego, t. III: Metamorphosis, red. J. Ławski, A. Janicka, Ł. Zabielski, Białystok 2014-2015, ss. 710.
 • Bibliotheca mundi. Studia bibliologiczne ofiarowane Janowi Leończukowi, red. J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.
 • „Bibliotekarz Podlaski” 2016, nr 32; Rok Henryka Sienkiewicza. Numer monograficzny pod red. Anny Janickiej i Łukasza Zabielskiego. Dostępny na stronie internetowej [dostęp: listopad 2016 roku]:
 • Zygmunt Gloger. Pisarz, myśliciel, uczony, red. J. Leończuk, J. Ławski, Ł. Zabielski, Białystok 2016.
 • „Bibliotekarz Podlaski” 3/2017 (XXXVI); Problemy imagologii. Numer monograficzny pod red. Jarosława Ławskiego i Łukasza Zabielskiego.
 • Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty, red. Anna Janicka i Łukasz Zabielski, Białystok 2017.
 • MarcinTomkiel, Zaufany sztabowiec Piłsudskiego. Historia życia Stanisława Nilskiego-Łapińskiego, Białystok 2018.
 • Stanisław LeszekRedlarski, Grudziądzkie reminiscencje 1930-1990. Prywatna karta historii XX wieku, Białystok 2018.

Edycja i redakcje tekstów źródłowych

 • August Ernst Friedrich Klingemann, Faust. Tragedia w pięciu aktach, przekład i wstęp księcia Edwarda Lubomirskiego, wydanie polsko-niemieckie, redakcja tomu, opracowanie tekstu, przypisy i bibliografia Ł. Zabielski, wprowadzenie J. Ławski, S. Dietzsch, L. Libera, M. Kopij-Weiß, Białystok 2013, ss. 402.
 •  Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, t. 1: 1863–1876, red. naukowa edycji Jarosław Ławski, Jan Leończuk, wstęp J. Ławski, G. Kowalski, opracowanie tekstów i przypisy G. Kowalski, Ł. Zabielski, słownik czasopism A. Janicka, indeksy opr. M. Siedlecki, M. Jurkowska, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2014, ss. 896.
 • Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, t. 2: 1877–1889, red. naukowa edycji Jarosław Ławski, Jan Leończuk, wstęp A. Janicka, D. Rembiszewska, opracowanie tekstów i przypisy Ł. Zabielski, M. Siedlecki, S. Kochaniec, G. Kowalski, słownik czasopism A. Janicka, indeksy opr. M. Siedlecki, M. Al-Kaber, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2015, ss. 1450.
 • Zygmunt Gloger, Pisma rozproszone, t. 3: 1890–1910, red. naukowa edycji Jarosław Ławski, Jan Leończuk, wstęp Ł. Zabielski, M. Rutkowski, J. Ławski, opracowanie tekstów i przypisy Ł. Zabielski, M. Siedlecki, S. Kochaniec, P. Suchodolski, słownik czasopism A. Janicka, indeksy opr. M. Siedlecki, M. Al-Kaber, Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego, Katedra Badań Filologicznych „Wschód–Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2016.
 • Ł. Zabielski, Michała Grabowskiego i Apollona Skalkowskiego „Historyczny obraz miasta Odessy”, w: Odessa w literaturach słowiańskich. Studia, red. J. Ławski i N. Maliutina, Białystok–Odessa 2016, s. 215-246.
 • Edward Young, Myśli nocne. Skarga, albo Myśli nocne o życiu, śmierci i nieśmiertelności; Sąd Ostateczny. Poema/ The Complaint: or Night-Thoughts on Life, Death & Immortality; Poem on the Last Day, wydanie krytyczne, polsko-angielskie, układ tomu, opracowanie i redakcja tekstów polskich Łukasz Zabielski, Jacek Partyka, wstęp Mikołaj Sokołowski, Łukasz Zabielski, red. Halina Krukowska i Jarosław Ławski,  Białystok 2016, s. 111-122.

 

 

Udział z referatem w konferencjach, seminariach, panelach naukowych
·         19-20 marca 2010, Białystok: Studencko-doktorancka, interdyscyplinarna konferencja naukowa „Alfabet Białegostoku”. Uczestnictwo czynne. Temat referatu: „Białostockie ścieżki wspomnień…”. Poetycka wizja miasta w twórczości Mieczysława Czajkowskiego.

 • 25-26 listopada 2010, Opole: Adam Mickiewicz w kontekstach kulturowych dawnych i współczesnych, Uniwersytet Opolski, Katedra Literatury Polskiej i Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Filologii Polskiej; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Polityczny i literacki zbrodniarz. Okiem Kajetana Koźmiana.
 • 4-6 września 2012, Białystok: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – Losy – Świadectwa”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: W walce o godność. Wokół pamiętników ks. Klementyny z Czartoryskich Sanguszkowej.
 • 14-16 listopada 2012, Warszawa – Białystok – Romanów: Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa: „Józef Ignacy Kraszewski 1812–2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: XIX-wieczny antywalterskotyzm polski: A. Bronikowski i J.I. Kraszewski.
 • 13-14 maja 2014, Wielkie Tyrnowo (Bułgaria): Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Przestrzenie Dialogu”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Słowiańszczyzna w perspektywie publicystyki Zygmunta Glogera (1867–1910).
 • 29-30 maja 2014; Siedlce: Konferencja „W soczewce” Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Dwie wizualności teatralne: II i IV część „Dziadów” Mickiewicza – „Faust” Klingemanna w przekładzie ks. Lubomirskiego.
 • 18-19 września 2014; Kijów (Ukraina): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki a sztuka języka”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Ukraiński smak” w Ziemiaństwie polskim Kajetana Koźmiana.
 • 5-6 grudnia 2014; Białystok: I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866 – 1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje”. Uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Figury „innego”: Kronika Zagraniczna w „Przeglądzie Tygodniowym”.
 •  11-12 grudnia 2014; Grodno (Białoruś): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Grodno w życiu i twórczości Zofii Nałkowskiej”: uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Wątki romantyczne w krytycznych pismach Zofii Nałkowskiej.
 • 11-12 września 2015; Mińsk (Białoruś): Мiжнародная Навуковая Канферэнцыя «Беларуска-польскiа лiтаратурныя ўзаемасувязi: праблемы iмагалогii» (Хораўскiя цытаннi): uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Preromantyzm w optyce Edwarda Lubomirskiego: „Obraz historyczno-statystyczny Wiednia”.
 • 21-24 września 2015; Kijów-Humań (Ukraina): Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Tradycja – współczesność pogranicza: piśmiennictwo, oświata, historia”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Youngizm, sentymentalizm, preromantyzm. Wokół początków „epoki wieszczów” w Polsce.
 • 8-9 października 2015; Wilno, Szetejnie (Litwa): Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze Litewscy i Polscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – kultura – język”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Słyszeliście, panie bracie…” O Jana Czeczota „Śpiewkach o dawnych Litwinach”.
 • 23-24 października 2015; Białystok: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Ziemianina portret własny. O Koźmiana i Glogera ethosie dobrego gospodarza.
 • 23 czerwca 2016; Ełk:Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku”, uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Ocalenie utraconej tożsamości (?). Przypadek „Wspomnień” Edwarda Małłka.
 • 15-16 września 2016 roku; Odessa, Ukraina: II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Odessa i Morze Czarne jako przestrzeń literacka i kulturowa. Idee – Konteksty – Interpretacje”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia:„Historyczny obraz miasta Odessy” według Apollona Skalkowskiego  głos w sprawie wzrostu „wewnętrznej literatury prowincji”.
 • 7 grudnia 2016 roku; Kielce: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Przestrzeń biblioteki, przestrzeń kultury”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia:Figura i rola bibliotekarza w twórczości Zygmunta Glogera. 
 • 4 maja 2017 roku; Białystok: III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”: „Muzyka i Opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturowym”; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia:Motywy muzyczne w „Fauście” A.E.F. Klingemanna w przekładzie księcia Edwarda Lubomirskiego.
 • 8-9 czerwca 2017 roku; Wielkie Tyrnowo (Bułgaria):Международна Научна Конференция: „Езици, Култури, Комуникации“; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: Język – tradycja – wspólnota. O Zygmunta Glogera sposobach nspołeczną integrację.
 • 10 czerwca 2017 roku; I Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Figura Bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”, Białystok 9-10 czerwca; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia:Biblioteka regionalna jako „miejsce pamięci”. Perspektywa Książnicy Podlaskiej.
 • 28 września 2017 roku; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Oświeceniowe zapisywanie pamięci”, Lublin, UMCS 28-29 września; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia:Przepisywanie pamięci. O późnej twórczości Kajetana Koźmiana.
 • 12 października 2017 roku; II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku. Perspektywa komparatystyczna, Wilno-Onikszty12-13 października; uczestnictwo czynne. Temat wystąpienia: „Zachowując miarę w dostosowywaniu się do mód”. O Czesława Miłosza „Dwujęzyczności”.
 • 6 kwietnia 2018 roku; Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole”, Tarnowskie Góry – Pałac w Rybnej, 6-7 kwietnia 2018 roku; temat wystąpienia:Podróż do wnętrza. O „Myślach nocnych” Edwarda Younga.

 

 

Uczestnictwo w komitetach organizacyjnych konferencji i innych przedsięwzięć

 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy”, Białystok, 12 – 14 maja 2011 roku.
 • Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Stefan Żeromski i tradycje inteligencji polskiej. Idee – estetyka – język”, Białystok – Konstancin – Warszawa, 30 maja – 2 czerwca 2011 roku;
 • I Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Sybir. Wysiedlenia – losy – świadectwa”, Białystok, 4 – 6 września 2012 roku.
 • Międzynarodowa Jubileuszowa Konferencja Naukowa „Józef Ignacy Kraszewski 1812 – 2012. Pisarz – myśliciel – autorytet”, Warszawa – Białystok – Romanów, 14 – 16 listopada 2012 roku;
 • I Międzynarodowa Kongerencja Naukowa „Wielokulturowy świat Siegfrieda Lenza”, Ełk, 11 – 12 października 2013.
 • I Międzynarodowe Seminarium Naukowe „Polska – Rosja – Białoruś. Perspektywy współpracy naukowej humanistów” (14 marca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski” – edycja trzecia: „Kobieta Żydowska” (13-14 czerwca 2014, Białystok): charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Proces literacki: język sztuki a sztuka języka” (18-19 września 2014), Kijów, Ukraina; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa: „Estetyczne aspekty literatury polskich, białoruskich i litewskich Tatarów (od XVI do XXI w.), Białystok – Sokółka 14-15 listopada 2014; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866–1876. Edycja pierwsza: Obraz człowieka – rewizje” (5-6 grudnia 2014); charakter udziału – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Narodziny nowoczesnej świadomości. Młodzi pozytywiści warszawscy: „Przegląd Tygodniowy” 1866-1876. Edycja druga: Obraz świata, Europy i Polski – rewizje, Białystok, 18-19 września 2015 roku; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
  ·         Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze polscy i litewscy. Zagadnienia bilingwizmu w kulturze polskiej i litewskiej. Literatura – Kultura – Język”, Wilno – Szetejnie, 8-9 października 2015 roku; charakter udziału – chłonek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
  ·         Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Zygmunt Gloger 1845 – 1910. Pisarz, myśliciel, uczony. Rewizje”; 23-24 października 2015; Białystok; charakter udziału – sekretarz Konferencji.
 • Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Król-DuchJuliusza Słowackiego. Tekst – Dzieje lektury – Interpretacje – Konteksty komparatystyczne”, Białystok, 6-7 maja 2016; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 • Międzynarodowa Polsko-Białoruska Konferencja Naukowa „Przyszłość imagologii”. Interpretacje Choriewowskie IV, Białystok 13-14 maja 2016; charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Żydzi wschodniej Polski”, edycja piąta „Judaizm środkowo- i wschodnioeuropejski”, Białystok, 20–21 czerwca 2016; charakter udziału – Sekretarz Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •  Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku”, Ełk, 23 czerwca 2016; charakter udziału – członek Komitetu Naukowego Konferencji.
 • Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Henryk Sienkiewicz i chrześcijaństwo. Idee – obrazy – konteksty”, Białystok, 24 września 2016; charakter udziału – Wiceprzewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •         Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wschód Muzułmański w ujęciu interdyscyplinarnym. Ludzie – Teksty – Historia” w Książnicy Podlaskiej (18-19.11.2016, Białystok.); charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •         III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Odessa i Morze Czarne. Polsko-Ukraińskie związki kulturowe”: „Muzyka i Opera w polsko-ukraińskim dialogu literackim i kulturowym”;4 maja 2017 roku; Białystok;  charakter udziału – członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •         I Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ironia modernistów”, Białystok 12-13 maja 2017 roku; charakter udziału– członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •       Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Figura Bibliotekarza. Historia – literatura – bibliologia”, Białystok 9-10 czerwca; charakter udziału – Organizator, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego.
 •       VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi wschodniej Polski”; część II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej; edycja VI: Żydzi Białostoccy: Od początków do 1939 roku. Kontekst środkowoeuropejski; Białystok, 12-13 czerwca 2017 roku; charakter udziału: Sekretarz Komitetu Organizacyjnego.
 •       II Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Dwujęzyczni pisarze litewscy i polscy XIX i XX wieku. Perspektywa komparatystyczna, w kręgu inspiracji Mickiewicza iBaranauskasa”, 12-13 października 2017 roku;charakter udziału: Sekretarz Konferencji.
 •       III Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Wybitne postacie kobiece XX-wiecznego wychodźstwa”, 23-24 października 2017 roku;charakter udziału– członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •       Jubileuszowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „FranciszekSkaryna. Życie, Twórczość, Recepcja. W 500. rocznicę edycji białoruskiej Biblii: 1517-2017”, 26-28 października 2017 roku, Białystok-Grodno; charakter udziału: członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •      Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Literackie podróże do wnętrza ziemi. Wizje – idee – symbole”, Tarnowskie Góry – Pałac w Rybnej, 6-7 kwietnia 2018 roku; charakter udziału: sekretarz Konferencji.
 •      VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu „Żydzi Wschodniej Polski”. Edycja II: Żydzi Europy Środkowej i Wschodniej. Edycja VII: Między Odessą, Kijowem a Wilnem. Idee syjonistyczne w Europie Środkowo-Wschodniej. Twórcy – literackie echa – język, Białystok-Tykocin, 8-9 maja 2018 roku; charakter udziału: członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •      Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Emigracja niepodległościowa ukraińska i polska w wieku XX: tradycje – osobowości – idee – retoryka”, Kijów, 23-25 maja 2018 roku; charakter udziału: członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.
 •      Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Obrazy w literaturze dziecięcej. Literatura dziecięca w obrazach”, 15-16 czerwca 2018;charakter udziału: członek Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

 

 

Praca w projektach naukowych (badania, granty)

 • 2013-2017: główny wykonawca projektu NPRH (edycja II) Naukowa edycja krytyczna „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera w trzech tomach (nr rej. projektu: 11H 12 0335 81; kierownik projektu: prof. dr hab. Jarosław Ławski; jedn. prowadząca: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego).
 • 2013-2017: wykonawca projektu NPRH pn. Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w dziesięciu tomach (nr rej. projektu: NPRH: 0003/NPRH2/H11/81/2013; kierownik projektu: dr hab. Halina Krukowska, prof. UwB).
 • od 2014 roku: główny wykonawca projektu NPRH pn.Młodzi pozytywiści warszawscy („Przegląd Tygodniowy” 1866–1876) – narodziny nowoczesnej świadomości. Nowe ujęcia tematyczne i metodologiczne. Krytyczna edycja tekstów w dwóch tomach (nr rej. projektu 11H 13 0581 82; kierownik projektu: dr hab. Anna Janicka; jedn. prowadząca: Uniwersytet w Białymstoku).
 • 2018-2022: główny wykonawca projektu NPRH Kontynuacja krytycznych edycji wybitnych, zapomnianych dzieł XIX-wiecznej polskiej literatury romantycznej w Naukowej Serii Wydawniczej „Czarny Romantyzm” w XII tomach (nr rej. projektu 11H 17 0222 85); kierownik projektu: dr hab. Halina Krukowska (Uniwersytet w Białymstoku).jednostka koordynująca projekt: Uniwersytet w Białymstoku.
 •  2018-2022: główny wykonawca projektu NPRH pn. Kontynuacja naukowej, krytycznej edycji „Pism rozproszonych” Zygmunta Glogera: edycja rękopisów, pism etnograficznych, rysunków i korespondencji w siedmiu tomach (nr rej. projektu 11H 17 0013 85; kierownik projektu prof. Jarosław Ławski (Uniwersytet w Białymstoku); jednostka koordynująca projekt: Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego w Białymstoku.

 

 

Praca w projektach wydawniczych oraz redakcjach

 • „Bibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie Naukowe Pismo Bibliotekoznawcze i Bibliologiczne” – recenzowane czasopismo naukowe z międzynarodową radą naukową i recenzencką – funkcja: redaktor naczelny; odpowiedzialny także za: korekty, opracowanie graficzne etc.
 • Naukowa Seria Wydawnicza „Czarny Romantyzm”; funkcja: Sekretarz Redakcji Serii.
 •  Naukowy Projekt Wydawniczy – Seria „Przełomy/Pogranicza. Studia Literackie”; funkcja: członek Redakcji Serii.
 • Naukowa Seria Wydawnicza „Colloquia Orientalia Bialostocensia”; funkcja: członek Redakcji Serii.