Bibliotekarz Podlaski nr 35 / 2017


Polsko-Ukraińskie zbliżenia literackie

 

Abstracts (in English) and full text (PDF)
 open access journal
 

 

 I Polsko-Ukraińskie zbliżenia literackie

 

Oksana Prawyłowa, Cyprian Kamil Norwid w tradycji ukraińskiej literatury

Artykuł opowiada o tłumaczeniach, badaniu i recepcji twórczości Cypriana Kamila Norwida w ukraińskiej nauce. Największe zainteresowanie Norwidem dostrzegalne jest w badaniach komparatystycznych na polu polsko-ukraińskiej literatury (Rudnycki, Judkin-Ripun, Tytarenko, Kril). Niestety brakuje nowoczesnych tłumaczeń poezji Norwida, wszystkie dostępne współcześnie pochodzą z lat 70., 80. XX wieku (Bażan, Koczur, Pawłyczko, Dracz). Badaczka koncentruje się na niektórych błędach w popularnych tłumaczeniach poezji Norwida – na podstawie ukraińskiego tłumaczenia wiersza Moja piosnka (Szyszow, Łapsi). W artykule zdefiniowano najpopularniejsze obszary w badaniach nad twórczością Norwida w ukraińskim literaturoznawstwie.
Słowa-klucze: Norwid, ukraińskie literaturoznawstwo, „Perło mnohocinne”, Bażan, Koczur, Tytarenko.


CYPRIAN KAMIL NORWID IN THE TRADITION OF UKRAINIAN LITERATURE
Summary
The article briefly tells about translations, investigations and comparisons of CK Norwid in Ukrainian scientific field. With an “unarmed eye” we can see increase of interest of Norwid’s poetry in Polish-Ukrainian comparative sphere (Rudnycki, Judkin-Ripun, Tytarenko, Kril), unfortunately there is lack of modern translations of Norwid’s poems because all translations are made in 1970th -1980th (Bażan, Koczur, Pawłyczko, Dracz). There are typical mistakes in translations shown in this article, also different Ukrainian translations of poem Moja piosnka (Szyszow, Łapsi) are compared. The article indirectly describes scientific circles of interest of Norwid in Ukrainian literature.
Key words: Norwid, Ukrainian literature, “Perlo mnohocinne”, Bażan, Koczur, Tytarenko.

 


Anastasia Tserkovna-Soloviechyk, The colonial ‘otherness’ of the Ukrainian chronotope in english travel literature of the romantic age

 

KOLONIALNA „INNOŚĆ” UKRAINY W ANGIELSKIM PODRÓŻOPISARSTWIE DOBY ROMANTYZMU
Angielscy podróżopisarze stworzyli ambiwalentny obraz mieszkańców ukraińsko-polskiego pogranicza w literaturze doby romantyzmu. Postrzeganie wschodnich obszarów Europy jako nowej romantycznej przestrzeni pozwoliło angielskim podróżnikom postrzegać mieszkańców tych terenów jako atrakcyjny mało znany etnos. Rozdarcie charakteryzujące imaginarium mieszkańców pogranicznych terenów przejawiało się przede wszystkim w przekształceniu się form literackich z niefikcjonalnych w subiektywne.
Słowa-klucze: ukraińska literatura, podróżopisarstwo, romantyzm, Wschodnia Europa

 

THE COLONIAL “OTHERNESS” OF THE UKRAINIAN CHRONOTOPE IN ENGLISH TRAVEL LITERATURE OF THE ROMANTIC AGE
Summary
English authors of travel journals created an ambivalent image of the
Ukrainian-Polish borderlands inhabitants in the tradition of English romantic literature. The reception of the Eastern Europe territory as a new romantic space allowed the English traveler to interpret the inhabitants of this land as representatives of a little-known ethnos. The duality of the borderlands inhabitants imagotheme appeared in changing literary style from a non-fictional to a subjective one.
Key words: Ukrainian literature, travel writing, Romantic Age, Eastern Europe

 


Ihor Curkan, Twórczość Aleksandra Ołesia w kontekście doby „Fin de siécle’u”

 

TWÓRCZOŚĆ OŁEKSANDRA OŁESIA W KONTEKŚCIE EPOKI «FIN DE SIÈCLE’U»
Artykuł dotyczy kształtowania się artystyczno-estetycznego światopoglądu Aleksandra Ołesia w kontekście epoki fin de siècle’u. Wyodrębnione tu zostały systemy powiązanych ze sobą motywów literackich w twórczości ukraińskiego pisarza świadczących o artystycznej integralności jego poetyckiego „ja”.
Słowa-klucze: symbolizm, kontekst, poetyka, symbol, estetyka

 

THE ART OF ALEXANDER OLESA IN THE CONTEXT OF THE «FIN DE SIÈCLE» ERA
Summary
The article examines the formation of the artistic and aesthetic conception of Olexander Oles’s outlook in the context of “fin de siècle”. The system of the interrelated motifs is allocated. On the ground of it, the wholeness of the author’s the poetic existence of the objective reality is developed.
Key words: symbolism, context, poetics, symbol, aesthetics

 


Olga Humieniuk, Художній Світ Кримськотатарської Народної Казки «Молодший Син Падишаха» Та Її Генетична Пов’язаність З Національним Емігрантським Фольклором

 

NAJDAWNIEJSZE EMIGRACYJNE PIEŚNI KRYMSKICH TATARÓW
Autor artykułu bada cykl krymsko-tatarskiej liryki emigracyjnej, pochodzący głównie z okresu od końca XVIII do połowy XIX wieku. Analizowane są najpopularniejsze wątki tematyczne pojawiające się w pieśniach, ale też leksykalne i nastrojowo-uczuciowe cechy charakterystyczne tych utworów. Gruntownie przebadane zostały konteksty powstawania pieśni. W tekście pojawia się również krótka retrospekcja fiksacji odrębnych utworów. Wnioski poparto cytatami z piosenek w języku oryginalnym oraz w tłumaczeniu na język ukraiński.
Słowa-klucze: komparatystyka literacka, pieśni Tatarów, liryka emigracyjna, cykl liryczny

 

THE OLDEST EMIGRE SONGS OF THE CRIMEAN TATARS
Summary
The author of the article examines the cycle of Crimean-Tatars émigré lyrics, mainly from the period from the end of the 18th to the mid-19th century. The most popular thematic threads appearing in songs, but also the lexical and mood-specific characteristics of these songs, are analysed. The contexts of song creation are thoroughly explored. The text also shows a short flashback of the fixation of separate works. The conclusions are supported by quotations from songs in the original language and translated into Ukrainian.
Key words: literary comparisons, Tatar songs, emigre lyrics, lyrical cycle.

 

НАЙДАВНІШІ ЕМІГРАНТСЬКІ ПІСНІ КРИМСЬКИХ ТАТАР
У статті досліджено цикл кримськотатарської емігрантської лірики, що творилася переважно з кінця ХVІІІ до середини ХІХ століття, розкрито основні змістові, лексичні та емоційно-чуттєві особливості цих творів, проаналізовано контекст, соціально-історичну конкретику їх складання та дано коротку ретроспективу фіксації окремих творів. Зроблені висновки підтверджуються цитатами з пісень (мовою оригіналу та в українському перекладі).

 


Valentina Musiy, Внутритекстовая Организация Рассказов А.С. Грина (Сборники «Штурман “Четырех Ветров” И «Пролив Бурь»)

 

WEWNĄTRZTEKSTOWA ORGANIZACJA OPOWIADAŃ A.S. GRINA (KOLEKCJA NAVIGATOR OF „FOUR WINDS” I „CHANNEL OF STORMS”)

Przedmiotem artykułu są dzieła A.S. Grina, opublikowane w jego wczesnym zbiorze prozy pt. Navigator of „Four Winds” i „Channel of Storms”. Uwaga skupia się tutaj na wewnątrztekstowej kompozycji opowiadań Grina, wzajemnych powiązaniach takich elementów tekstu jak tytuł, epigrafie, początek i koniec. Głównym celem analiz autorki jest wskazanie indywidualnego stylu pisarza, by zidentyfikować najważniejsze dla jego twórczości cechy artyzmu, wyznaczające wyjątkowość budowanego przezeń świata literackiego.
Słowa-klucze: świat autorski, granice tekstu, świadomość artystyczna, kolekcje


INTRATEXTUAL ORGANIZATION OF STORIES BY А.S. GRIN (COLLECTIONS “NAVIGATOR OF “FOUR WINDS” AND “CHANNEL OF STORMS”)
Summary
The object of this article – A.S. Grin’s literary works, which were published in his early books of prose “The Navigator of “Four winds” and “Strait of Storms”. Attention focuses on the intratextual composition of Grin’s stories, the links and connections of such units of the text as it’s title, epigraph, it’s beginning and final. The aim of this study is to determinate signs of A.S. Grin’s artistic manner, to identify the most important for this artist sides of reality, his creative principles, peculiarities of his artistic consciousness – so, to form judgments about its author’s world. And researching of the boundaries of the text assess as one the ways to study the author’s world of a writer.
Key words: author’s world, text boundaries, artistic consciousness, collection, cycle, motive, title, epigraph, internal structure of text, A.S. Grin


Madlen Szułgun, “Чужий”, “iнакший” та поле спільних культурних смислів у травелозі В. Голованова “Гярб, Вітер зі Сходу”

 

POJĘCIE „OBCEGO” I „INNEGO” ORAZ OBSZARY WSPÓLNYCH POJĘĆ KULTUROWYCH W DZIELE W. GOŁOWANOWA «GJAR’, WITER ZY SCHODU»
Artykuł analizuje i opisuje metody używane w kreowaniu obrazu „Innego”, a także strategie dialogu kulturowego. Badaczka śledzi podobieństwa, jakie w różnych kulturach zachodzą w mitologii, archetypach, schematach myślenia i tradycyjnych wartościach. Szczególnie eksponowany jest tutaj „azjatycki” mit autora.

Słowa-klucze: podróżopisarstwo, recepcja, obraz Innego, gatunek literacki.

 

THE CONCEPTS OF ‘ALIEN’ AND ‘OTHER’ AND THE SPHERE OF SHARED CULTURAL MEANINGS IN VLADIMIR GOLOVANOV’S TRAVELOGUE «GYARB, THE WIND FROM THE EAST»
Summary
The article explores and describes the methods used in creating the image of Other and the strategies of cultural dialogue. The article establishes that mythology, the archetypes of thinking and traditional values are seen by the author as the sphere of common meanings shared by different cultures. The article offers an insight into the author’s ‘Asian’ myth.

Key words: travelogue, reception, the image of Other, genre.

 

“ЧУЖИЙ”, “ІНАКШИЙ” ТА ПОЛЕ СПІЛЬНИХ КУЛЬТУРНИХ СМИСЛІВ У ТРАВЕЛОЗІ В. ГОЛОВАНОВА «ГЯРБ, ВІТЕР ЗІ СХОДУ»
Стаття досліджує та описує методи, застосовані для створення образу “Чужого”, та стратегії культурного діалогу. Також у статті досліджується міфологія, архетипи мислення та традиційні цінності, які автор розглядає як сферу спільних значень для різних культур. У статті пропонується інтерпретація авторського “Азійського міфу”.
Ключові слова: травелог, рецепція, образ Чужого, жанр.

 


II Bibliotekoznawstwo, bibliografia, nauka o książce

 

 

Ewa Busse-Turczyńska, Elektroniczne źródła informacji nt. piśmiennictwa dotyczącego praw człowieka

ELEKTRONICZNE ŹRÓDŁA INFORMACJI NA TEMAT PIŚMIENNICTWA DOTYCZĄCEGO PRAW CZŁOWIEKA
Nadmiar informacji stał się domeną naszych czasów. Niniejsza praca ma na celu przedstawienie sytuacji powstania tego nadmiaru w wyniku wyszukiwania informacji naukowej w źródłach elektronicznych oraz sposobów radzenia sobie w takim przypadku z selekcją informacji. Zaprezentowano wybrane elektroniczne źródła informacji, a także metody wyszukiwania i selekcji piśmiennictwa na przykładzie tematu praw człowieka.
Słowa-klucze: elektroniczne bazy danych, prawa człowieka, wyszukiwarki biblioteczne, informacja naukowa

 

ELECTRONIC SOURCES OF INFORMATION ON HUMAN RIGHTS LITERATURE
Summary
An excess of information has become the domain of our time. This work aims at presenting the situation of this excess as a result of the search for academic information in electronic sources and the ways of dealing with information selection in such a case. Selected electronic sources of information, as well as methods of searching and selection of literature on the example of human are presented.

Key words: electronic databases, human rights, library search engines, academicinformation

 


Sebastian Kotuła, Formy telewizyjnej promocji i reklamy książki

 

FORMY TELEWIZYJNEJ PROMOCJI I REKLAMY KSIĄŻKI
W artykule omówiono popularne formy telewizyjnej promocji oraz reklamy książki i czytelnictwa. Wśród nich znalazły się: programy telewizyjne o książkach, celebrity endorsement, programy informacyjne, magazyny śniadaniowe, programy infotainmentowe (programy typu talk-show, kluby czytelnicze), akcje medialne, ekranizacje oraz adaptacje telewizyjne (film, teatr) dzieł literackich, książki oparte na programach telewizyjnych, product placement, reklamy książek umieszczane w bloku reklam, reklamy w przestrzeni ekranu telewizora oraz zwiastuny książkowe.
Słowa-klucze: promocja książki i czytelnictwa, reklama książki, programy telewizyjne o książkach, telewizyjne formy promocji książki i czytelnictwa


FORMS OF BOOK TELEVISION ADVERTISING AND PROMOTION
Summary
The article discusses popular forms of television promotion and advertising of books and readership. These include: TV programmes about books, celebrity endorsements, news programmes, breakfast TV, infotainment programmes (talk show, readers’ clubs), media campaigns, screenings and television adaptations (film, theatre) of literary works, books based on television programmes, product placement, book ads placed in the ad block, TV screen ads, and book trailers.
Keywords: promotion of books and reading, book advertising, television programmes about books, television forms of book and readership promotion

 


Mieczysław Jackiewicz, Polskie biblioteki „latające” na Litwie w latach 30. XX wieku

 

POLSKIE BIBLIOTEKI „LATAJĄCE” NA LITWIE W LATACH 30. XX WIEKU
Artykuł omawia jedną z form upowszechniania książki polskiej na Litwie wśród Polaków w latach 30. XX wieku, jaką były tak zwane biblioteki obiegowe, wędrujące lub latające. Ta ostatnia nazwa bibliotek przyjęła się wśród czytelników i egzystowała do 1940 roku, kiedy życie kulturalne Polaków na Litwie Kowieńskiej zostało całkowicie zniszczone przez nową władzę sowiecką. Forma „biblioteki latającej” wymuszała, by każdy członek takiej społeczności czytelników zobowiązany był do wspólnego zakupu od 4 do 8 książek. Kupowano je najczęściej w księgarni Juliana Urniaża „Stella” w Kownie.
Słowa-klucze: biblioteki latające, Polacy na Litwie, początek XX wieku

 

POLISH “FLYING” LIBRARIES IN LITHUANIA IN THE 1930s
Summary
This article discusses one of the forms of dissemination of Polish books in Lithuania among Poles in the 1930s, the so-called circulation, travelling or flying libraries. This last name for the libraries was accepted by readers and existed until 1940, when the cultural life of the Poles in Kaunas Lithuania was completely destroyed by the new Soviet power. The form of the “flying library” meant that every member of such a community of readers was to commonly purchase between 4 and 8 books. They were most often bought in the “Stella” bookshop of Julian Urniaż in Kaunas.
Key words: flying libraries, Poles in Lithuania, the beginning of the 20th century

 


Magdalena Zdunek, Wyszukiwanie w katalogu biblioteki narodowej Niemiec Deutsch National Bibliothek

 

WYSZUKIWANIE W KATALOGU BIBLIOTEKI NARODOWEJ NIEMIEC DEUTSCH NATIONAL BIBLIOTHEK
Autorka analizuje możliwości, jakie niesie ze sobą biblioteczny katalog Deutsch National Bibliothek. W artykule omówione zostają takie elementy tego katalogu, jak możliwość wyszukiwania publikacji z pomocą tezaurusa, stosującego klasyfikację Dewey’a. Za pomocą tego narzędzia można przeszukiwać publikacje z  poszczególnych działów klasyfikacyjnych, co niejednokrotnie okazuje się bardzo pomocne w odnalezieniu publikacji na określony temat. Kolejną zaletą testowanego przez autorkę artykułu katalogu jest to, że umożliwia on dostęp również do poszczególnych części niemieckiej bibliografii narodowej, z czego zrezygnowano w wielu innych Bibliotekach Narodowych.
Słowa-klucze: katalog biblioteczny, Deutsch National Bibliothek, bibliotekoznawstwo, wyszukiwarki


SEARCHING IN THE CATALOGUE OF THE GERMAN NATIONAL LIBRARY DEUTSCH NATIONAL BIBLIOTHEK
Summary
The author analyses the possibilities of the Deutsch National Bibliothek’s library catalogue. This article discusses the elements of this catalogue, such as the ability to search for publications with the aid of a thesaurus using Dewey’s classification. With this tool you can search for publications from individual classifications, which very often turns out to be helpful in locating publications on a specific topic. Another advantage of the catalogue tested by the article’s author is that it also allows access to individual parts of the German national bibliography, which has been abandoned in many other National Libraries.
Key words: library catalogue, Deutsch National Bibliothek, librarianship, search engine

 


III Rozmowy

 

 

Łukasz Zabielski, „Moja droga do nauki nie była ani prosta, ani gładka…”. Rozmowa z prof. Julianem Maślanką

Interview with Professor Julian Maślanka

 


 

IV Konteksty literaturoznawcze i historyczne

 

Dariusz Kulesza, Co by było gdyby. O polskiej poezji współczesnej z „amerykańskiego” punktu widzenia

 

CO BY BYŁO GDYBY. O POLSKIEJ POEZJI WSPÓŁCZESNEJ Z „AMERYKAŃSKIEGO” PUNKTU WIDZENIA
Artykuł – na poły stanowiący esej interpretacyjny, na poły recenzję naukową – omawia antologię polskiej poezji współczesnej, zatytułowaną City of Memory. A Bilingual Anthology of Contemporary Polish Poetry, edited and translated by Michael J. Mikoś, with and introduction by Andrzej Niewiadomski; Bloomington, Indiana 2015, Slavica Publishers Indiana University. Badacz omawia tę publikację z kilku punktów widzenia, przede wszystkim z perspektywy czytelnika amerykańskiego i odbiorcy polskiego. Za walor antologii uznaje się tutaj jej apolityczny charakter, choć to ujęcie wymagałoby też pewnych dopowiedzeń we wstępie, których to dopowiedzeń zabrakło. Końcowa ocena książki jest jednak całkowicie pozytywna; badacz zachęca wszystkich, to znaczy polsko- i angielskojęzycznych czytelników, do zapoznania się z antologią polskiej poezji współczesnej Michaela J. Mikosia.
Słowa-klucze: polska poezja współczesna, antologia, twórczość polityczna, pamięć


HOW WOULD IT BE IF. ON CONTEMPORARY POLISH POETRY FROM THE „AMERICAN” POINT OF VIEW
Summary
The article – half an interpretative essay, half an academic review – discusses the anthology of contemporary Polish poetry, entitled ‚City of Memory. A Bilingual Anthology of Contemporary Polish Poetry’, edited and translated by Michael J. Mikoś with an introduction by Andrzej Niewiadomski; Bloomington, Indiana 2015, Slavica Publishers Indiana University. The researcher discusses this publication from several perspectives, primarily from the perspective of the American reader and the Polish audience. The value of the anthology is here its apolitical character, although this approach would require some assumptions in the introduction, which are absent. The final evaluation of the book is, however, entirely positive; the researcher encourages all, i.e. Polish and English-speaking readers, to read the anthology of Polish contemporary poetry by Michael J. Mikoś.
Key words: Polish contemporary poetry, anthology, political creation, memory

 


V Recenzje naukowe

 

Roman Magryś, Syn bogini. Wincenty „Witek” Różański – monografia liryczna poety z Mosiny

 

SYN BOGINI. WINCENTY „WITEK” RÓŻAŃSKI – MONOGRAFIA LIRYCZNA POETY Z MOSINY
Niniejszy artykuł jest recenzją książki Marka Nalepy i Wiesława Setlaka pt. Syn bogini. Wincenty „Witek” Różański (Poznań 2015). Składa się ona z dwóch komplementarnych nie tylko pod względem problematyki, ale też stylu dyskursywnego części monograficznych. W założeniu twórców wspomnianej książki jej część pierwsza stanowi w miarę tradycyjne historycznoliterackie omówienie dokonań artystycznych Wincentego Różańskiego, w drugiej do głosu dochodzi bardziej prywatny i subiektywny język Marka Nalepy podejmującego rozważania o swoistych cechach osobowości i liryki poety z Mosiny.
Słowa-klucze: Wincenty Różański, liryka, komparatystyka literacka


SON OF THE GODDESS. WINCENTY „WITEK” RÓŻANSKI – A LYRICAL MONOGRAPH OF THE MOSINA POET
Summary
This article is a review of Marek Nalepa’s and Wiesław Setlak’s book, Son of the goddess. Wincenty „Witek” Różański (Poznań 2015). It consists of two complementary monographic parts, not only in terms of the issues but also in the discursive style of the monographic part. In the premise of the authors of this book, the first part is a relatively traditional historical literary account of Wincenty Różański’s artistic achievements; in the second one comes the more private and subjective language of Marek Nalepa, taking into consideration the peculiar characteristics of the personality and poetry of the Mosin poet.
Key words: Wincenty Różański, lyric, literary comparison

 


Piotr Dąbrowski, Oswoić strach. O metodach radzenia sobie ze stresem Claire Wheeler

 

OSWOIĆ STRACH. O METODACH RADZENIA SOBIE ZE STRESEM CLAIRE WHEELER
Autorka książki Pokonaj stres – 10 sprawdzonych metod, Claire M. Wheeler, przedstawia dziesięć prostych, lecz jak sama zauważa, skutecznych i twórczych sposobów, które pozwalają zredukować niekorzystny wpływ stresu. Konsekwencją nieradzenia sobie z nim w sposób efektywny są problemy zdrowotne, ale też emocjonalne i społeczne. Opanowanie stresu przynosi wiele korzyści, od oczyszczenia umysłu ze zbędnego napięcia do otwarcia przestrzeni dla kreatywności i rozwoju duchowego. Książka jest skierowana do czytelników chcących w sposób skondensowany dowiedzieć się więcej o zjawisku stresu, które to wyjaśnienia autorka opiera na naukowych,
psychologicznych badaniach, ale też umożliwia wykonanie szeregu ankiet i kwestionariuszy, pozwalających na analizę własnych cech i dyspozycji w tym obszarze, ocenę podatności na stres oraz wskazujących na sposoby zwalczania złego samopoczucia, co powoduje, że informacje w niej zawarte można również wykorzystać w praktyczny sposób. To właśnie jest najmocniejszą stroną recenzowanej pozycji, wydanej w 2016 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
Słowa-klucze: recenzja, psychologia, stres

 

TO TAME FEAR. ON CLAIRE WHEELER’S METHODS OF COPING WITH STRESS
Summary
Author of the book „10 Simple Solutions to Stress” Claire M. Wheeler presents ten simple, but effective and creative ways that enable to reduce the negative impact of stress. The consequence of not dealing effectively with stress are health, emotional and social problems. Stress management brings many benefits, from the purification of the mind from the unnecessary tension to the opening of the space for creativity and spiritual development. The book is addressed to readers wanting in a concise way to learn more about the phenomenon of stress, that the author bases on the scientific, psychological research, but also it enables to perform a series of surveys and
questionnaires, allowing for an analysis of its own characteristics and features in this area, the assessment of vulnerability to stress and it suggests ways to combat malaise, which means that the information contained in it can also be used in a practical way. This is the strongest point of the reviewed item, published in 2016 by the Gdansk Psychology Publishing.
Key words: reviews, psychology, stress

 


Paweł Dziedziul, Pytanie o istotę człowieka

 

PYTANIE O ISTOTĘ CZŁOWIEKA
Prezentowany artykuł jest recenzją jednej z najnowszych książek Noama Chomsky’ego pod tytułem What Kind of Creatures Are We?. Omawiana publikacja zawiera zbiór aktualnych poglądów autora na zagadnienia z obszaru lingwistyki, polityki oraz ekonomii. Poprzez refleksję dotyczącą natury człowieka Chomsky podsumowuje większość zagadnień poruszanych w swojej twórczości. Rozwijając filozoficzne aspekty zawarte w jego pracach, autor przedstawia książkę mogącą służyć jako wstęp do jego całego dorobku.
Słowa-klucze: program minimalistyczny, uniwersalizm, sprawiedliwość, etyka

 


THE QUESTION ABOUT THE ESSENCE OF THE HUMAN BEING
Summary
This article is a review of one of the newest books of Noam Chomsky titled What Kind of Creatures Are We?. The volume features a set contemporary outlooks of the author concerning topics such as: linguistics, politics and economy all combined by a leading theme of language and its nature. Through the question concerning the essence of the human species, Chomsky provides a coherent summary of his notions. The author, while expanding on the philosophical aspects of his works, delivers a book that can serve as an introduction to the ideas of one of the greatest linguists of all time.
Key words: the minimalist programme, universality, justice, ethics

 


Barbara Noworolska, O horoskopach z innego punktu widzenia

 

O HOROSKOPACH Z INNEGO PUNKTU WIDZENIA
Artykuł omawia i analizuje książkę Ewy Śnieżyńskiej-Stolot pod tytułem „Zamek piękny na wzgórzu”. Horoskopy – zapomniane źródło historyczne. Książka doświadczonej badaczki z Krakowa eksponuje rzadko wykorzystywane w pracy historyka czy literaturoznawcy źródło, jakim są horoskopy. Tymczasem pozwala ono na rewizję wielu przyjętych przez polską naukę faktów, a przede wszystkim na poszerzenie i wzbogacenie naszej wiedzy na temat kultury oraz dziejów średniowiecza i renesansu. Artykuł kończy się rekomendacją: kogo interesują mało znane elementy przeszłości wpływające na życie ludzi, kto na historię nie patrzy tylko przez pryzmat dat, ale jako na drogę pokoleń do zrozumienia świata, niech sięgnie po tę książkę.
Słowa-klucze: horoskop, literaturoznawstwo, historia, średniowiecze, dzieje królów


ON HOROSCOPES FROM ANOTHER POINT OF VIEW
Summary
The article discusses and analyses Ewa Śnieżyńska’s book „The Beautiful Castle on the Hill”. Horoscopes – a forgotten historical source. The book, by an experienced researcher from Kraków, exposes the source of horoscopes rarely used by historians and literary historians. Meanwhile, it allows us to revise many of the facts learned by Polish academia, and above all to broaden and enrich our knowledge of the culture and the history of the Middle Ages and the Renaissance. The article ends with a recommendation: Those who are interested in the little known elements of the past affecting people’s lives, who do not only look on history through the prism of dates, but as a way for generations to understand the world, let them reach for this book.
Key words: horoscope, literary science, history, Middle Ages, history of kings

 


VI Sprawozdania / Reports

 

 

Michał Siedlecki, Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Odessa i Morze Czarne”, Białystok 4 maja 2017 roku

Michał Siedlecki, Report of the International Academic Conference „Odessa and the Black Sea”, Białystok May 4, 2017

 


Sebastian Kochaniec, Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Ironia Modernistów”, Białystok 12–13 maja 2017 roku

Sebastian Kochaniec, Report on the All-Poland Academic Conference „The Irony of the Modernists”, Białystok 12-13 May 2017

 

 


Noty o autorach / Notes on the Contributors