Zasady recenzowania


Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Bibliotekarzu Podlaskim” stosuje się następujące zasady recenzowania publikacji naukowych, nawiązujące do zasad etyki i dobrych obyczajów w nauce.

Przysłanie do Redakcji „Bibliotekarza Podlaskiego” artykułu naukowego oznacza zgodę na przyjęty w czasopiśmie tryb i sposób recenzowania.

 

Wszystkie artykuły naukowe są w „Bibliotekarzu Podlaskim” recenzowane w następujący sposób:

1. Rada Redakcyjna „Bibliotekarza Podlaskiego” dokonuje wstępnej kwalifikacji nadesłanych materiałów. W kwestiach spornych, niejasnych i wątpliwych Rada Redakcyjna zasięga opinii wybranego członka Rady Naukowej, specjalizującego się w problematyce (bibliologicznej, literaturoznawczej, społecznej, historycznej etc.), którą reprezentuje zgłoszony artykuł naukowy.

2. Materiały zaakceptowane przez Radę Redakcyjną do publikacji zostają następnie przekazane do recenzji zewnętrznej.

3. Do oceny każdej publikacji powołuje się co najmniej dwóch niezależnych recenzentów spoza jednostki, w której afiliowany jest autor. Wyboru recenzentów dokonuje Rada Redakcyjna przy współudziale przewodniczącego Rady Naukowej, z uwzględnieniem formuły tematycznej zgłoszonych materiałów.

4. Recenzje dokonywane są anonimowo, realizując model tzw. double-blind review proces (recenzja „dwustronnie ślepa”), w którym autorzy i recenzenci nie znają swoich tożsamości.

5. Recenzje formułowane są na piśmie.
Recenzent wskazuje jedną z trzech decyzji: nie rekomenduje danego tekstu do druku, proponuje opublikowanie bez zmian merytorycznych albo zaleca druk wyłącznie pod warunkiem wprowadzenia konkretnych zmian merytorycznych, wymienionych i uzasadnionych w recenzji. W takiej sytuacji autor artykułu może zrezygnować z publikacji albo przesłać jego poprawioną wersję uwzględniającą wskazówki recenzenta.

5. Artykułowi nadawany jest numer redakcyjny, identyfikujący go na dalszych etapach procesu wydawniczego.

6. Lista recenzentów zatwierdzana jest przez Radę Naukową „Bibliotekarza Podlaskiego” i publikowana na stronie internetowej czasopisma.
7. W przypadku tekstów powstałych w języku obcym co najmniej jeden z recenzentów jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
8. Recenzja ma charakter opisowy, musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem odnośnie dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia. Treść recenzji znana jest redakcji (w całości, jako poufna) i Autorowi (w części przeznaczonej dla Autora).

9. Na stronie internetowej czasopisma dostępny jest formularz recenzyjny do pobrania przez recenzentów.

10. Ostateczną decyzję o druku lub odrzuceniu artykułu podejmuje Redaktor naczelny po konsultacjach z członkami Rady Redakcyjnej lub redaktorem tematycznym numeru polskim lub zagranicznym.
Przyjmowane do publikacji w „Bibliotekarzu Podlaskim” artykuły nie mogą naruszać zasad rzetelności naukowej i łamać zasad etyki obowiązujących w nauce