Informacje dla autorów


Szczegółowe informacje edytorskie znajdują się w Regulaminie funkcjonowania czasopisma

 

Teksty zgłaszane do druku powinny spełniać następujące wymogi: 

  • objętość: 8-12 stron A4
  • czcionka TNR 12
  • przypisy polskie – na dole strony; stosujemy skróty: dz. cyt., tamże, tenże, taż
  • na końcu artykułu bibliografia (UWAGA: pisana tylko i wyłącznie łacinką; w przypadku bibliografii załącznikowej nie stosujemy cyrylicy – nawet w artykułach w językach słowiańskich]
  • streszczenie artykułu (5-7 zdań)
  • słowa kluczowe
  • informacja biograficzna o autorze (5-7 zdań)

Autorów, przesyłających swe prace do „Bibliotekarza Podlaskiego”, prosimy o kierowanie ich na adres e-mail: bibliotekarzredakcja@ksiaznicapodlaska.pl

lub w wersji elektronicznej na płytce CD/DVD pocztą tradycyjną na adres:

Książnica Podlaska im. Łukasza Górnickiego

ul. Marii Skłodowskiej-Curie 14A

15-097 Białystok

Prosimy także o dołączenie wypełnionej i podpisanej UMOWY LICENCYJNEJ w dwóch kopiach.

  Tekstów niezamówionych redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” nie zwraca.