Bibliotekarz Podlaski nr 34 / 2017


ZYGMUNT GLOGER I JEGO TWÓRCZOŚĆ


Abstracts (in English) and full text (PDF)
open access journal

I. Zygmunt Gloger i jego twórczość (Zygmunt Gloger and His Works)

Ewa Ihnatowicz, „Rok polski w życiu, tradycji i pieśni”. Literackie sensy i konteksty

‚Polish Year in The Life, Traditions and Songs’: Literary Meanings and Contexts
Zygmunt Gloger composed Polish Year out of fragments of various works of Polish literature and of articles popularizing knowledge about Polish culture. He builds a picture of the spiritual homeland from the individual meanings of literary texts. The original and well thought-out design of the book allows him to reformulate the concept of Polish culture. In Gloger’s opinion, Polish culture is based on a synthesis of traditions of gentry and peasant. In his understanding of research in culture, the scholar is also a sensitive artist, and this allows him/her to experience cultural community. Polish Year is intended to enable the reader such an experience.
Key words: Polish Year, Gloger, Polish culture, 19th century


Urszula Kowalczuk, „Mapografia” Zygmunta Glogera. Kilka uwag o ‚Geografii historycznej ziem dawnej Polski’

Zygmunt Gloger’s ‘Mapography’. Some Remarks on “Historical Geography of Old Poland”
The article analyses Zygmunt Gloger’s Historical Geography of Old Poland, a book which presents the history of Poland from the times of preChristian Slavs up to the Partitions, and it does so in three parts. The first part concerns the beginnings and changes of tribal (and later state) borders, the second – internal administrative divisions, the third – dioceses and bishops during the reign of the Piasts, Jagiellonians, and kings elected. The author of the article interprets Gloger’s book through the notion of “map”, understood as a literary, cultural and social phenomenon.
Key words: map, mapography, the 19th century, Gloger, geography


Jarosław Ławski, Inna tragiczność. ‚Z życia dworu wiejskiego’ Zygmunta Glogera

Other Tragicalness: Life in Zygmunt Gloger’s “Country Manor”
The author looks critically at Zygmunt Gloger’s “Life in the Manor”, published in 1889 in Warsaw newspaper Kłosy. In generic terms, the text crossbreeds a memoir, novella, vignette, and newspaper article. Gloger tells the story of an abandoned Gipsy child, who one day is tracked down by biological mother and has to renounce the affluent life in a manor in Podlasie. As it is argued, Gloger managed to produce a modest account, which is free from cheap, sentimental rhetoric, and which exemplifies the tragic dimension of human fate.
Key words: Zygmunt Gloger, Gypsies, child, tragicalness, memoirs


Kazimierz Bogusz, Mazury i Ełk w pismach Zygmunta Glogera z lat 1863–1876

Masuria and Ełk in Zygmunt Gloger’s Writings from 1863 to 1876
The article examines Zygmunt Gloger’s way of thinking about Masuria and Ełk. The writings that are subject to examination come from Gloger’s articles written from 1863 to 1876, and later included in the first volume of his Miscellaneous Writings. As it is argued, by using the term “Masurians”, Gloger refers to the Poles that systematically colonized river valleys in the area, and, therefore, for him the range of their colonization constitutes the borders of “Polishness”. Moreover, Gloger identifies Masuria with the southern parts of the Duchy of Prussia and with Mazovian ethnicity. By doing so, Gloger’s understanding of the term “Masuria” overlaps (at least partly) with his contemporary German scholars, for example Friedrich Krost.
Key words: Gloger, Mazovian ethnicity, Masuria, Ełk, Miscellaneous Writings


Grzegorz Kowalski, Czego szukał Gloger w dolinach rzek?

What did Zygmunt Gloger Look for in River Valleys?
The article offers a critical reading of Zygmunt Gloger’s River Valleys. Gloger, a renowned historian, ethnographer and archeologist, is shown as the author of a typically Polish variant of travel discourse. Particularly, the article considers the significance of this prose in the context of Polish literature dedicated to countryside wandering. Countryside wandering is here
understood both as part of scholarly research and as a set of assumptions about the relations between people, nature and history. In the course of his deliberations, the author of the article focuses on the narrator – a learned traveler – and draws on the so-called humanistic geography as well as on Ferdinand Braudel’s notion of longue durée.
Key words: rivers, travel writing, countryside wandering, longue durée, humanistic geography, Zygmunt Gloger


Anna Janicka, Poszukiwanie wspólnoty? Pozytywiści warszawscy i Zygmunt Gloger wobec zwierząt

Searching for Community? The Warsaw Positivists and Zygmunt Gloger on Animals
Making the distinction between ideological stances of Zygmunt Gloger (1845–1910) and young Warsaw positivists from the circle of “Weekly Review”, the author of the study points to the surprising overlap of their opinions about the role of animals in the life of man. As it turns out, despite numerous differences between a landowner from Podlasie, who cultivated his land in his Jeżewo estate, and young enthusiasts of civilizational progress from Warsaw, there are also lots of similarities in their attitudes towards wildlife, and in their sensitivity or empathy. Gloger was interested in the current research into animal instinct and intelligence. He examined the history of Polish culture, looking for notable individuals dedicated to animal protection. Young positivists started their education by reading the works of Charles Darwin. By combining Darwin’s theory, their reformative desiderata and exceptional social dedication, they developed a truly unique sensitivity to the plight of animals, which found its expression in their press articles and correspondence. Such an attitude (of Gloger and of young positivists) was not common in the second part of the 19th century, at the time when hunters were widely respected.
Key words: young Warsaw positivists, Zygmunt Gloger, ecology, animal rights, nature, eco-criticsim


II. W kręgu rodziny Glogera. Rozmowy (Within the Range of Gloger’s Family. Interviews)

 

Grzegorz Kowalski, Pradziadek Zygmunt Gloger. Rozmowa z Magdaleną Zawidzką-Kwiatkowską

Jarosław Ławski, „…od najmłodszych lat pamiętam książki jego autorstwa w domowej biblioteczce…” Rozmowa z Lilianą Gloger

Łukasz Zabielski, „…był osobą wybitną, pracowitą i bez reszty poświęconą polskiej historii…” Rozmowa z Andrzejem Matuszewiczem

Łukasz Zabielski, „Powoli zarażam Glogerem najbliższych” Rozmowa ze Zdzisławem Wojno


III. Konteksty literackie i historyczne (Literary and Historical Contexts)

 

Joel J. Janicki, Prisons, politics and the gift of freedom: Kosciuszko, Niemcewicz and Paul I

This study concerns the character and principles of Paul I (1754–1801), his attitude toward Poland and in particular his relationship with Julian U. Niemcewicz (1758–1841) and Tadeusz Kosciuszko (1746–1817) in the aftermath of Paul’s generous act of liberating the Poles from imprisonment in Petersburg and their subsequent American exile. It focuses on the “gift” of liberation itself and the complicating factors of Paul’s decision to impose an oath of loyalty (przysięga wiernopoddańcza) on all released prisoners, including Kosciuszko and Niemcewicz, an act tantamount to recognizing the end of Poland, and their unwilling status as Russian subjects. Kosciuszko’s reluctant signing of the document in the light of his stature as national leader and previous oaths taken to serve the Polish fatherland is examined to cast light on his subsequent relations with both Paul. This paper draws upon a number of scholarly works devoted to Paul and Kosciuszko as well as writings of Niemcewicz, his memoirs and travel journals, and the account of his confinement in the Petropavlovsk Prison, Notes sur ma captivité en Russie (1800). In particular, his ode “Do Pawła” (“To Paul”) written in Petersburg upon his release by Paul is examined as an expression of gratitude to the Russian tsar for the gift of freedom. The poem captures the mood of the moment of his return to a life of freedom, but is also a testament to his admiration for the Russian tsar and to Kosciuszko himself as a selfless and far-sighted leader of the Polish nation.
Key words: Kosciuszko, Niemcewicz, Paul I, prison writings, gift, loyalty oath, honor

Więzienia, politycy i dar wolności: Kościuszko, Niemcewicz i Paweł I

Artykuł koncentruje się wokół osoby cara Pawła I Romanowa (1754––1801), a dotyczy przede wszystkim jego stosunku do Polski i Polaków, ze szczególnym uwzględnieniem Juliana Ursyna Niemcewicza (1758–1841) i Tadeusza Kościuszki (1746–1817). Omawiane są okoliczności carskiej amnestii, która objęła Polaków więzionych w Petersburgu po insurekcji kościuszkowskiej. Uwaga badawcza skupia się na niuansach związanych z owym „darem” wolności, za który trzeba było zapłacić przysięgą wiernopoddańczą, a w konsekwencji uznać fakt rozbiorów. Niechęć Kościuszki wobec tego przymusu była tym większa, że wcześniej składał przysięgę dozgonnej lojalności wobec Rzeczpospolitej, przyrzekając bronić jej za wszelką cenę. Badacz w swych analizach i refleksjach opiera się na źródłach i literaturze przedmiotu poświęconej Pawłowi I oraz Kościuszce, odwołuje się też do dzieł Niemcewicza, jego pamiętników i dzienników (przede wszystkim do Notes sur ma captivité en Russie, 1800). W artykule omówiona zostaje oda Do Pawła, napisana przez poetę z Ursynowa tuż po uwolnieniu go z więzienia w Petersburgu, a która rozpatrywana jest tu przede wszystkim jako świadectwo wdzięczności za łaskę cara. Jest też – jak przekonuje autor – wyrazem wdzięczności i uwielbienia dla Kościuszki jako troskliwego i mądrego przywódcy narodu polskiego.
Słowa-klucze: Kościuszko, Niemcewicz, car Paweł I, zapiski więzienne, dar, lojalność, przysięga, honor


Halina Krukowska, Maria Dąbrowska o „czarnej literaturze”

Maria Dąbrowska on “Dark Literature”
The article offers a new reading of the works by Maria Dąbrowska, who used to be perceived as a stoic. However, as it is argued, Dąbrowska’s stance is marked by the influence of the aesthetics of dark Romanticism. In her 1958 short text, “Sine Ira et Studio”, she defended Marek Hłasko, who was criticized for spreading pessimism and for his “dark” outlook on life. For Dąbrowska, dark aesthetics uncovers the mystery of the world, and does it in an engaging, fresh way. That is why, she was interested in “nihilistic”, “despairing” and “rebellious” literature until the end of her career. This is testified in the entries of her Diaries, some of them dedicated to Antoni Malczewski’s Maria, a masterpiece of dark Romanticism.
Key words: dark literature, pessimism, Maria Dąbrowska, Marek Hłasko


Ihor Curkan, Symbolika florystyczna w poezji Ołeksandra Ołesia oraz w twórczości francuskich i polskich symbolistów

The Floral Symbolism in the Poetry of Oleksandr Oles, and in French and Polish Symbolists
The article is dedicated to plant symbolism, which became a constant constituent of the original creation of Oleksandr Oles, as well as of French and Polish symbolists at the turn of the 19th century.
Key words: poetic imagination, symbol, reflection, vision, symbolism


Ołeksandra Czepełyk, The story of “Peter of Provence and the fair Maguelone” in Polish and Ukrainian literature

Powieść o „Piotrze Prowansalskim i pięknej Magielonie Neapolitańskiej” w literaturze polskiej i ukraińskiej
Artykuł koncentruje się nad zjawiskiem powstawania i rozwoju literatury rycerskiej. Analizowane są fakty recepcji francuskiej powieści o “Piotrze Prowansalskim i Pięknej Magielonie Neapolitańskiej” w Polsce i Ukrainie.
Słowa kluczowe: epos, powieść rycerska, gatunek, literatura średniowieczna, tłumaczenia, recepcja


IV. Recenzje naukowe (Scholary Reviews)

 

Barbara Szargot, Sienkiewicz dzisiaj czy wczoraj? [rec. Sienkiewicz dzisiaj. Eseje o twórczości autora „Trylogii”, wybór tekstów K. Augustyniak, Warszawa 2016]

Sienkiewicz Today or Yesterday?
In her review of the anthology Sienkiewicz Today. Essays on the Author of ‘Trilogy’ (selected by K. Augustyniak. Warsaw 2016), Barbara Szargot enumerates several flaws of the volume – for example, its illogical structure, the wrong choice of texts and its inappropriate title (or, better: the poorly defined purpose of the publication), as well as too-laconically stated target readership. At the same time, however, the critic praises high quality of the majority of the texts included.
Key words: Sienkiewicz, anthology, essay, literary studies


Małgorzata Biergiel, Die Ästhetik der Nacht [rec. Heinz-Gerhard Friese, Die Ästhetik der Nacht. Eine Kulturgeschichte. Leib und Raum, Rowohlt Verlag, Reinbek 2011, ISBN 9783498020576, s. 1308]

Die Ästhetik der Nacht
The article focuses on Heinz-Gerhard Friese’s Die Ästhetik der Nacht. Eine Kulturgeschichte. Leib und Raum, published by Rowohlt in Hamburg in 2011. In his study, Friese formulates a comprehensive theory of night as the inner experience of man, and then goes on to elaborate on the aesthetics of night in the culture of Western Europe. The merit of Die Ästhetik der Nacht lies in the fact that it explores the issues that have long been marginalized in philosophical reflection.
Key words: aesthetics of night, German Romanticism, Heinz-Gerhard Friese


Barbara Noworolska, Czułość prawdy. Rozważania wokół życia i twórczości Juliana Ursyna Niemcewicza [rec. Grzegorz Zając, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Kraków 2015, ss. 617]

Tenderness of Truth: on Julian Ursyn Niemcewicz’s Life and Work
In her review of Grzegorz Zając’s monographic study, Tender Judgment. The Poetic Works of Julian Ursyn Niemcewicz, Barbara Noworolska gives a detailed and intriguing portrait of the author of Deputy’s Return. The reviewer presents the poet’s reflections on the passing of time, on death, on the history of masses, arguing that they are instrumental in our understanding of Niemcewicz’s outlook on life, and the world he lived in. Praising Zając’s book, Noworolska points to the fact that Tender Judgment is the first monographic study dedicated to Niemcewicz’s poetry, and, at the same time, an important contribution to the field of Polish studies.
Key words: life and works of Julian Ursyn Niemcewicz, Christian culture, Podlasie, Enlightenment, pre-Romanticism, Grzegorz Zając


Michał Siedlecki, Kraszewski od podszewki [rec. Agnieszka Czajkowska, Kraszewski nieubrany. Szkice, Seria: Studia o Literaturze XIX i XX wieku, t. III, Częstochowa 2012, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, ISBN 978-83-7455-281-3, ss. 175]

Kraszewski inside Out
Reviewing Agnieszka Czajkowska’s Kraszewski Undressed. Sketches, Michał Siedlecki points to the fact that although the texts from the volume refer to Józef Ignacy Kraszewski’s quotidian life and his literary work, they do so against the backdrop of Romanticism and literary Positivism,
as well as in the context of contemporary literary masterpieces. Arguably, Czajkowska’s book is an important attempt to show Kraszewski not only as the man of his times, but also to present him in a surprising juxtaposition with apparently distant writers, such as Gombrowicz or Konwicki. Thanks to the critical remarks of Czajkowska the language of our everyday life – be it in the kitchen or in the walk-in closet – reflects upon itself ironically in the long-gone world of the 19th century.
Key words: Józef Ignacy Kraszewski, Romanticism, Positivism, Witold Gombrowicz, Tadeusz Konwicki, everyday language, irony


V. Sprawozdania (Reports)

Jarosław Ławski, „Żydzi wschodniej Polski” – pięciolecie projektu naukowego i cyklicznych konferencji: 2012–2016

“Jews of Eastern Poland” – the Fifth Anniversary of the Scholarly Project and Annual Conferences, 2012–2016. A Report


Michał Siedlecki, Obchody Roku Sienkiewiczowskiego w Książnicy Podlaskiej

Celebrating Sienkiewicz’s Year in Książnica Podlaska Library. A Report


Łukasz Zabielski, Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Historia, kultura i piśmiennictwo protestantów na Mazurach: od XVI do XXI wieku”, Ełk 23 czerwca 2016 roku

The Conference “History, Culture and Writings of Masurian Protestants from the 16th to 21st Century”. Ełk, 23 June 2016. A Report


Anna Janicka, Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pamięć kultury: wiecznie żywe słowo Orzeszkowej. W 175. rocznicę urodzin pisarki”, Grodno 27-28 października 2016 roku

The International Conference “The Memory of Culture: Orzeszkowa’s Living Word. The 175th Anniversary of Her Birthday”. Grodno, 27-28 October 2016. A Report


Jarosław Ławski, Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Iwan Franko i kultura polska”, Kijów, 13-14 października 2016 roku

The International Interdisciplinary Conference “Ivan Franko and Polish Culture”. Kiev, 13-14 October 2016. A Report


VI. Noty o Autorach (Notes on the Contributors)