Wytyczne do artykułów


 

 1. W tekście głównym: czcionka Times New Roman 12 pkt. i 1,5 odstępu między wierszami (Ctrl 5); wyodrębnione cytaty 10 pkt. i 1,5 odstępu. Cytaty wyróżniamy wcięciem (akapit 0,7 cm), wyrazy obcojęzyczne wyróżniamy kursywą.
 2. Posługujemy się tradycyjnym systemem przypisów (nie stosujemy tzw. systemu harwardzkiego).
 3. Przypisy wprowadzamy na dole strony.
 4. W przypisach posługujemy się polskimi odsyłaczami: tenże, taż, tamże, zob., dz. cyt., tegoż, tejże.
 1. Opis bibliograficzny artykułu z czasopisma:

Autor, Tytuł artykułu [kursywą], „Tytuł czasopisma” [cudzysłów] 1988, R. XI, z. (nr) 8, s. 15.

 1. Opis bibliograficzny książki z serii wydawniczej:

Autor, Tytuł [kursywą], podtytuł [kursywą], wyd. x popr. i uzup., oprac. xxx, przekł. xxx, Wrocław 19xx, BN I 234, s. 5.

 1. Przy pracach zbiorowych podajemy podtytuły oraz nazwiska redaktorów tomów:

Autor, Tytuł artykułu [kursywą], [w:] Tytuł zbioru [kursywą], podtytuł [kursywą], redaktor, t. x, Wrocław 19xx, s. 23–65.

 1. W tekście głównym podajemy pełne nazwy miejscowe, imiona i nazwiska osób. W przypisach tylko inicjały imion.
 1. W tekście głównym nie stosujemy skrótów typu: m.in.; tj. — posługujemy się pełnymi formami.
 1. Wcięcia akapitowe 0,7 cm, nie separujemy akapitów w żaden inny sposób.
 2. Marginesy standardowe, tj. po 2,5 cm z każdej strony.
 3. Objętość tekstu: od 8 do 12 stron znormalizowanego maszynopisu.
 4. Do tekstu powinny być dołączone: BIBLIOGRAFIA, SŁOWA KLUCZOWE w językach polskim (maksymalnie 5 – 6), kilkuzdaniowe STRESZCZENIE artykułu w języku polskim (maksymalnie 5-6 zdań); NOTA biograficzna o autorze rozprawy, zawierająca informacje takie jak: stopień, tytuł naukowy, miejsce pracy, ważniejsze publikacje, zainteresowania naukowe i pozanaukowe [nie dłuższa niż pół strony].
 1. Propozycje ilustracji czarno-białych [nieobligatoryjne] prosimy nadsyłać w rozdzielczości 300 dpi w formacie JPG lub tif.