Profil


Problematyka artykułów zamieszczanych w „Bibliotekarzu Podlaskim” dotyczy bibliotekoznawstwa pojmowanego jak najszerzej, nauki o literaturze i historii. „Bibliotekarz Podlaski” jest pismem naukowym, adresowanym przede wszystkim do bibliotekoznawców, bibliologów, polonistów, historyków i socjologów, a także reprezentantów dziedzin humanistycznych. Periodyk publikuje prace naukowe poświęcone książce: jej powstawaniu, udostępnianiu, obiegowi czytelniczemu, a także związanym z nią zjawiskom literackim, społecznym, historycznym oraz kulturowym.

Pismo zawiera następujące działy:

– Bibliologia i bibliotekoznawstwo

– Konteksty literaturoznawcze i historyczne bibliologii i bibliotekoznawstwa

– Wspomnienia i pożegnania

– Recenzje, omówienia, sprawozdania naukowe

W czasopiśmie zamieszcza się artykuły przede wszystkim na następujące tematy:

 • projektowanie, tworzenie, eksploatacja i oceny efektywności systemów bibliotecznych,
 • bazy danych i metodyka opracowania i udostępniania danych, metadane,
 • działalność informacyjna bibliotek,
 • biblioteki wirtualne, cyfrowe,
 • szara literatura,
 • Internet, publikacje elektroniczne,
 • społeczeństwo informacyjne, komunikacja naukowa,
 • przetwarzanie wiedzy, organizacja i zarządzanie wiedzą,
 • badania literaturoznawcze: historia literatury, filologia, krytyka tekstu,
 • badania teoretycznoliterackie: teoria literatury, komparatystyka, badania kulturowe,
 • historia, szczególnie terenów: historycznego i współczesnego Podlasia, Polesia, Wielkiego Księstwa Litewskiego,
 • nauki społeczne, kulturoznawstwo.

Redakcja „Bibliotekarza Podlaskiego” preferuje w doborze tekstów do publikacji szczególnie te artykuły, które prezentują interdyscyplinarne, nowatorskie podejście do problemów badawczych.

Czasopismo zamieszcza także recenzje książek, prezentacje rozpraw doktorskich i habilitacyjnych, a także najlepszych prac magisterskich. Interesują nas również sprawozdania z konferencji naukowych poświęconych dyscyplinom humanistycznym, a także teksty o charakterze wspomnieniowym.